Mẫu đơn đăng ký học bồi dưỡng Lớp Nghiệp vụ Sư Phạm
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

MẪU ĐƠN DKI HỌC CĐ-ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                                                     PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG

                                                                               LỚP NVSP - GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

 

 

Họ và tên:.......................................................................................................................................   

Sinh ngày:.............tháng...........năm..............................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân:........................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................

Dân tộc:..........................................................................................................................................

Quê quán:.......................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................................................

Đã có bằng tốt nghiệp ..............................................................(Đại học) năm.............................

Ngành học................................................................Loại hình đào tạo..........................................

Xếp hạng tốt nghiệp.....................Số vào sổ.....................ngày ký cấp bằng.................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Cơ quan công tác hiện nay:...........................................................................................................

Điện thoại cơ quan:..............................................Di động:...........................................................

Chức vụ công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể):........................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                                               

 

Ngày ...... tháng ...... năm.............

Xác nhận của cơ quan đang công tác

hoặc xã phường (nơi đăng ký hộ khẩu)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 HỒ SƠ ĐĂNG KÍ LỚP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC GỒM:

-  01 PHIẾU ĐĂNG KÍ THEO MẪU, CÓ DÁN ẢNH ĐÓNG DẤU GIÁP LAI VÀ DẤU XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC HOẶC HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

- 01 BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHOTO CÔNG CHỨNG

-  01 CHỨNG MINH THƯ HOẶC GIẤY KHAI SINH CÔNG CHỨNG

LIÊN HỆ: 0969 650 992 CÔ HOA - PĐT ĐỂ HOÀN THIỆN HỒ SƠ